เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 117
เดือนนี้5,567
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)36,926
ทั้งหมด 48,837

camera_alt ภาพกิจกรรม
การสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของทุกครัวเรือน (RE-X-RAY)
ขอเชิญเจ้าของสุนัขและแมว ขึ้นทะเบียน และรับวัคซีน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย ณ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
การจัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม ของทุกปี วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุทธิเมศวร์ บุญแสนกุลธวัช นายอำเภออากาศอำนวย พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง...
วันที่ 13 กันยายน 2566 นายเสมอ จำรักษา นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดย นายเจษฎา...
เทศบาลตำบลโพนแพงขอประชาสัมพันธ์โรคไข้หวัดใหญ่ (รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ)
วันที่ 8 กันยายน 2566 นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง มอบหมาย นายนิคมรักษ์ ถากงตา รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง เป็นตัวแทนมอบบ้านให้กับนายไพรพิชย์ ชามัย บ้านเลขที่ 15 หมู่ 11 ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร...
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยค้อ ม.4 ตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองอีจ่อย ม.8 ตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลำธารหนองทัน ม.7 ตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line

Line : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโพนแพง


ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปี พ.ศ. 2567 (https://itas.nacc.go.th/go/eit/56vepb)

ประชาสัมพันธ์ เปิดให้บริการผ่านระบบ e -service

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โพนแพง

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
20 ก.พ. 2567
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๗๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดที่มีคุณสมบัติและประสงค์เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ประจำปี ๒๕๖๗
15 ก.พ. 2567
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๒๙๐๘ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ชุดที่ ๑๐
13 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด ที่ สน0023.5/ว2715 ลงวันที่13กุมภาพันธ์พ.ศ.2567เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙ ) และ(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖7
13 ก.พ. 2567
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๒๗๔๔ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การกำหนดกรอบแนวทางการพิจารณาการกำหนดรางวัลหรือผลงานที่ประจักษ์ระดับประเทศจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ (เพิ่มเติม)
13 ก.พ. 2567
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๖๔ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (ชุดเล็ก)
12 ก.พ. 2567
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๒๖๓๖ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคืการบริหารส่วนตำบลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๗


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ