เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลโพนแพง หมู่ 7 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทรศัพท์ 042-169038ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 63
place สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
พิพิธภัณฑ์ หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป วัดป่าปทีปปุญญาราม บ้านเซือม หมู่ 11 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

รูปภาพ
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลโพนแพง
“บ้านเมืองน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม ก้าวนำการศึกษา ประชาอยู่ดีกินดี”

insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมาของตำบลโพนแพง
ประวัติเทศบาลตำบลโพนแพง เดิมตำบลโพนแพงอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครนั้นมาจากเมืองหลวงพระบางประเทศลาวย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่เมืองท่าอุเทนก่อนต่อมาย้ายมาอยู่บ้านข่าและเดินทางมาพบกับลำน้ำยามและหนองใหญ่จึงย้ายมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนใกล้กับหนองน้ำปลูกบ้านเรือนใกล้บริเวณโพนต้นแพงซึ่งเป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึงจึงตั้งชื่อว่าตำบลโพนแพงโดยการนำของนายพรานและตั้งนายพรานตนหนึ่งขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านและได้รับการยกฐานนะขึ้นเป็นตำบลซึ่งนายเขียวเป็นกำนันคนแรกของตำบลโพนแพงในตอนนั้นตำบลโพยแพงขึ้นอยู่กับตำบลละครจังหวัดนครพนมเมื่อปีพ.ศ. 2460 แยกมาขึ้นกับจังหวัดสกลนครโดยมีขุนอำไพโพนแพงเป็นกำนันตำบลโพนแพงได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลโพนแพงตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่วันที่ 30 มีนาคมพ.ศ. 2539 และต่อมาได้ เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลโพนแพงเมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2555 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและเทศบาลตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและเทศบาลตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งเทศบาลตำบลโพนแพงอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครเป็นเทศบาลตำบลโพนแพงเทศบาลตำบลโพนแพงเป็นตำบลหนึ่งของอำเภออากาศอำนวยเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลโพนแพงเมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2555 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและเทศบาลตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและเทศบาลตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งเทศบาลตำบลโพนแพงอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครเป็นเทศบาลตำบลโพนแพงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนห่างจากอำเภออากาศอำนวย ประมาณ 3 กิโลเมตรห่างจากจังหวัดสกลนคร 54 กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานคร 654 กิโลเมตรสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 172 เมตรมีพื้นที่ประมาณ 69 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่จำนวน12 หมู่บ้าน ลักษณะที่ตั้ง เทศบาลตำบลโพนแพงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนห่างจากอำเภออากาศอำนวย ประมาณ 3 กิโลเมตรห่างจากจังหวัดสกลนคร 54 กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานคร 654 กิโลเมตรสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 172 เมตรมีพื้นที่ประมาณ 69 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่จำนวน 12 หมู่บ้าน อาณาเขต - ด้านทิศเหนือจดตำบลอากาศอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร - ด้านทิศตะวันออกจดตำบลอากาศอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร - ด้านทิศใต้จดตำบลบะหว้าอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร - ด้านทิศตะวันตกจดตำบลหนองสนมอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เนื้อที่ ตำบลโพนแพงมีเนื้อที่ทั้งหมด 69 ตารางกิโลเมตรสภาพเนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงดินส่วนใหญ่มีปัญหาคือดินขาดความอุดมสมบูรณ์ดินมีสภาพเป็นดินทรายและดินลูกรังสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิประเทศตำบลโพนแพงมีพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ขนาด 194 ไร่และเป็นลำห้วย 13 สาย และลำน้ำยาม 1 สาย เหมาะสำหรับทำการเกษตร

บุคลากรภายใน
insert_drive_file ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
รับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ
รับฟังความคิดเห็น
ร่างเทศบัญญัติ