เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลโพนแพง หมู่ 7 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทรศัพท์ 042-169038ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 195
account_box สำนักปลัด
นางใจแก้ว วงค์วันดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางใจแก้ว วงค์วันดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
พ.อ.อ.อนุวัฒน์ จูมจันทา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
พ.อ.อ.อนุวัฒน์ จูมจันทา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายบุญยงค์ ผากงคำ
นักพัฒนาชุมชน
นายบุญยงค์ ผากงคำ
นักพัฒนาชุมชน
นายชัยณัฐ ผลทวี
นิติกร
โทร : 087-7706050
นายชัยณัฐ ผลทวี
นิติกร
โทร : 087-7706050
นายสถาพร กุลภา
นักวิชาการสุขาภิบาล
นายสถาพร กุลภา
นักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาววิภารัก กุลภา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาววิภารัก กุลภา
นักทรัพยากรบุคคล
นางพรธิดา นิเทียน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางพรธิดา นิเทียน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จ.ส.อ. สุวิทย์ อุทิพย์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ.ส.อ. สุวิทย์ อุทิพย์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางขวัญใจ ริยะบุตร
นักจัดการงานทั่วไป
นางขวัญใจ ริยะบุตร
นักจัดการงานทั่วไป
นายเฉลิมชัย ก้องเวหา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเฉลิมชัย ก้องเวหา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุภารัตน์ เขื่อนขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุภารัตน์ เขื่อนขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณธายุ ฮองต้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณธายุ ฮองต้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวภาวดี คุดอุทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวภาวดี คุดอุทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวไอรินทร์ เพื่อนใจมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวไอรินทร์ เพื่อนใจมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายโสภา ยันนี
คนตกแต่งสวน
นายโสภา ยันนี
คนตกแต่งสวน
นายปีดี ผายทอง
คนงานประจำรถขยะ
นายปีดี ผายทอง
คนงานประจำรถขยะ
นายชโรม บุญราช
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายชโรม บุญราช
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายเอกราช โพธิ์เสือ
พนักงานขับรถยนต์
นายเอกราช โพธิ์เสือ
พนักงานขับรถยนต์
นายอิทธิพล ยันนี
พนักงานขับรถยนต์
นายอิทธิพล ยันนี
พนักงานขับรถยนต์
นายชวนชัย นามเสาร์
คนงาน
นายชวนชัย นามเสาร์
คนงาน
นายจตุรงค์ ฟองอ่อน
คนงาน
นายจตุรงค์ ฟองอ่อน
คนงาน
นายอภินันท์ ผาสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0846692541
นายอภินันท์ ผาสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0846692541
นายอนุวัฒน์ จาดบุญมา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 061-5055084
นายอนุวัฒน์ จาดบุญมา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 061-5055084
นายสุวิทย์ ถากงตา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 098-5962589
นายสุวิทย์ ถากงตา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 098-5962589
นายอำพร คำธิศรี
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 092-5767443
นายอำพร คำธิศรี
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 092-5767443
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
รับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ
รับฟังความคิดเห็น
ร่างเทศบัญญัติ