เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลโพนแพง หมู่ 7 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทรศัพท์ 042-169038ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 72
account_box สภาเทศบาล
นายประพงค์ ผายทอง
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 085-0058460
นายประพงค์ ผายทอง
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 085-0058460
นายวิลัย ผาอินทร์
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 085-0293383
นายวิลัย ผาอินทร์
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 085-0293383
นายอดุล สังขะนิต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 081-1946892
นายอดุล สังขะนิต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 081-1946892
นายยงค์หลี ฟองบาลศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 062-4642029
นายยงค์หลี ฟองบาลศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 062-4642029
นายทรงศิลป์ อริยชาติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 087-2375429
นายทรงศิลป์ อริยชาติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 087-2375429
นางประนมพร เขื่อนขันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 086-2291016
นางประนมพร เขื่อนขันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 086-2291016
นายบุญมา เพลิศแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 098-5348770
นายบุญมา เพลิศแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 098-5348770
นายณรงค์ ถวิลคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 062-1684972
นายณรงค์ ถวิลคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 062-1684972
นายเจริญ ผายวงศ์ษา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 091-8276448
นายเจริญ ผายวงศ์ษา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร : 091-8276448
นายสำนาน เพื่อนใจมี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 080-3058173
นายสำนาน เพื่อนใจมี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร : 080-3058173
นายธวัฒชัย จันทร์แดง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 098-1074257
นายธวัฒชัย จันทร์แดง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร : 098-1074257
นายทองไสว วังใจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 098-6964458
นายทองไสว วังใจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร : 098-6964458
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
รับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ
รับฟังความคิดเห็น
ร่างเทศบัญญัติ