เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลโพนแพง หมู่ 7 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทรศัพท์ 042-169038ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 86
account_box กองคลัง
นางสาวสกุลดา จันลาวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสกุลดา จันลาวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวพงษ์นิภา อุปพงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวพงษ์นิภา อุปพงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายสุรเดช พลไชย
นักวิชาการพัสดุ
นายสุรเดช พลไชย
นักวิชาการพัสดุ
นางวรรณภา แก่นดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางวรรณภา แก่นดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางรัศมี บัวพรม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางรัศมี บัวพรม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวตะวัน เถาโคตรศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวตะวัน เถาโคตรศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวธัญญารัตน์ ดีวันชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธัญญารัตน์ ดีวันชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปรียานุช เถรวงแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวปรียานุช เถรวงแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายขจรยศ ริยะบุตร
พนักงานขับรถยนต์
นายขจรยศ ริยะบุตร
พนักงานขับรถยนต์
นายอัคพล เจินทำ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายอัคพล เจินทำ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
รับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ
รับฟังความคิดเห็น
ร่างเทศบัญญัติ