ชื่อเรื่อง : ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพนแพงประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง