ชื่อเรื่อง : ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเซือม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง