ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงานเทศบาลตำบลโพนแพง (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 17 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง