ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้อง กันและบรรเทาสาธรรณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง