ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลังเทศบาลตำบลโพนแพง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง