ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายตุ๋ย ผาอินทร์ ถึงบ้านนายบุญยงค์ ฮาบสุวรรณ) ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง