ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา เทศบาลตำบลโพนแพง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง