ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกห้วยค้อ บ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)