ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากสามแยกถนนท้องถิ่นบ้านกลาง หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อ ถนนท้องถิ่นบะหว้า) หมู่ที่ 8 บ้านกลาง ตำบลโพนแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)