ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวีระวัฒน์ สำเภาทอง ถึงนานายลินทอง ตาบุดดา บ้านกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง