เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลโพนแพง หมู่ 7 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทรศัพท์ 042-169038ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 139
account_box ผู้บริหารเทศบาล
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
นายนิคมรักษ์ ถากงตา
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 065-4902916
นายนิคมรักษ์ ถากงตา
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 065-4902916
นายสมพงค์ หัตถสาร
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 062-1143059
นายสมพงค์ หัตถสาร
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 062-1143059
นายรักษ์พล อินทรักษ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 086-2236753
นายรักษ์พล อินทรักษ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 086-2236753
นายสมยศ ผาอินทร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 061-0866431
นายสมยศ ผาอินทร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 061-0866431
account_box สภาเทศบาล
นายประพงค์ ผายทอง
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 085-0058460
นายประพงค์ ผายทอง
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 085-0058460
นายวิลัย ผาอินทร์
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 085-0293383
นายวิลัย ผาอินทร์
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 085-0293383
นายอดุล สังขะนิต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 081-1946892
นายอดุล สังขะนิต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 081-1946892
นายยงค์หลี ฟองบาลศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 062-4642029
นายยงค์หลี ฟองบาลศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 062-4642029
นายทรงศิลป์ อริยชาติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 087-2375429
นายทรงศิลป์ อริยชาติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 087-2375429
นางประนมพร เขื่อนขันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 086-2291016
นางประนมพร เขื่อนขันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 086-2291016
นายบุญมา เพลิศแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 098-5348770
นายบุญมา เพลิศแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 098-5348770
นายณรงค์ ถวิลคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 062-1684972
นายณรงค์ ถวิลคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 062-1684972
นายเจริญ ผายวงศ์ษา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 091-8276448
นายเจริญ ผายวงศ์ษา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร : 091-8276448
นายสำนาน เพื่อนใจมี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 080-3058173
นายสำนาน เพื่อนใจมี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร : 080-3058173
นายธวัฒชัย จันทร์แดง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 098-1074257
นายธวัฒชัย จันทร์แดง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร : 098-1074257
นายทองไสว วังใจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 098-6964458
นายทองไสว วังใจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร : 098-6964458
account_box หัวหน้าหน่วยงาน
นายสามชัย ชาไมล์
ปลัดเทศบาล
โทร : 0972209708
นายสามชัย ชาไมล์
ปลัดเทศบาล
โทร : 0972209708
นางศรีสวรรค์ คำสอน
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0897105022
นางศรีสวรรค์ คำสอน
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0897105022
นางใจแก้ว วงค์วันดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0862387760
นางใจแก้ว วงค์วันดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร : 0862387760
นางสาวสกุลดา จันลาวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0885527907
นางสาวสกุลดา จันลาวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 0885527907
นายธวัชชัย คำทุม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0801797778
นายธวัชชัย คำทุม
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 0801797778
นายชาญชัย อุส่าห์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0898631624
นายชาญชัย อุส่าห์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร : 0898631624
account_box สำนักปลัด
นางใจแก้ว วงค์วันดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางใจแก้ว วงค์วันดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
พ.อ.อ.อนุวัฒน์ จูมจันทา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
พ.อ.อ.อนุวัฒน์ จูมจันทา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายบุญยงค์ ผากงคำ
นักพัฒนาชุมชน
นายบุญยงค์ ผากงคำ
นักพัฒนาชุมชน
นายชัยณัฐ ผลทวี
นิติกร
โทร : 087-7706050
นายชัยณัฐ ผลทวี
นิติกร
โทร : 087-7706050
นายสถาพร กุลภา
นักวิชาการสุขาภิบาล
นายสถาพร กุลภา
นักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาววิภารัก กุลภา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาววิภารัก กุลภา
นักทรัพยากรบุคคล
นางพรธิดา นิเทียน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางพรธิดา นิเทียน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จ.ส.อ. สุวิทย์ อุทิพย์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ.ส.อ. สุวิทย์ อุทิพย์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางขวัญใจ ริยะบุตร
นักจัดการงานทั่วไป
นางขวัญใจ ริยะบุตร
นักจัดการงานทั่วไป
นายเฉลิมชัย ก้องเวหา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเฉลิมชัย ก้องเวหา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุภารัตน์ เขื่อนขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุภารัตน์ เขื่อนขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณธายุ ฮองต้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณธายุ ฮองต้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวภาวดี คุดอุทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวภาวดี คุดอุทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวไอรินทร์ เพื่อนใจมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวไอรินทร์ เพื่อนใจมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายโสภา ยันนี
คนตกแต่งสวน
นายโสภา ยันนี
คนตกแต่งสวน
นายปีดี ผายทอง
คนงานประจำรถขยะ
นายปีดี ผายทอง
คนงานประจำรถขยะ
นายชโรม บุญราช
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายชโรม บุญราช
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายเอกราช โพธิ์เสือ
พนักงานขับรถยนต์
นายเอกราช โพธิ์เสือ
พนักงานขับรถยนต์
นายอิทธิพล ยันนี
พนักงานขับรถยนต์
นายอิทธิพล ยันนี
พนักงานขับรถยนต์
นายชวนชัย นามเสาร์
คนงาน
นายชวนชัย นามเสาร์
คนงาน
นายจตุรงค์ ฟองอ่อน
คนงาน
นายจตุรงค์ ฟองอ่อน
คนงาน
นายอภินันท์ ผาสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0846692541
นายอภินันท์ ผาสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0846692541
นายอนุวัฒน์ จาดบุญมา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 061-5055084
นายอนุวัฒน์ จาดบุญมา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 061-5055084
นายสุวิทย์ ถากงตา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 098-5962589
นายสุวิทย์ ถากงตา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 098-5962589
นายอำพร คำธิศรี
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 092-5767443
นายอำพร คำธิศรี
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 092-5767443
account_box กองคลัง
นางสาวสกุลดา จันลาวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสกุลดา จันลาวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวพงษ์นิภา อุปพงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวพงษ์นิภา อุปพงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายสุรเดช พลไชย
นักวิชาการพัสดุ
นายสุรเดช พลไชย
นักวิชาการพัสดุ
นางวรรณภา แก่นดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางวรรณภา แก่นดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางรัศมี บัวพรม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางรัศมี บัวพรม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวตะวัน เถาโคตรศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวตะวัน เถาโคตรศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวธัญญารัตน์ ดีวันชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธัญญารัตน์ ดีวันชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปรียานุช เถรวงแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวปรียานุช เถรวงแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายขจรยศ ริยะบุตร
พนักงานขับรถยนต์
นายขจรยศ ริยะบุตร
พนักงานขับรถยนต์
นายอัคพล เจินทำ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายอัคพล เจินทำ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
account_box กองช่าง
นายธวัชชัย คำทุม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธวัชชัย คำทุม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเอนก แสงจีน
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายเอนก แสงจีน
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นางสาวนภัสวรรณ์ ช่วยลือไทย
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0871213105
นางสาวนภัสวรรณ์ ช่วยลือไทย
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0871213105
นายวสันต์ ฝูงพิลา
นายช่างเขียนแบบ
นายวสันต์ ฝูงพิลา
นายช่างเขียนแบบ
นายธีวรา ผายเงิน
นายช่างโยธา
โทร : 088-7478828
นายธีวรา ผายเงิน
นายช่างโยธา
โทร : 088-7478828
นายฐิติพงศ์ ตุ่ยไชย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายฐิติพงศ์ ตุ่ยไชย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสมชาติ หัตถสาร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสมชาติ หัตถสาร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายพิชิต ศรีดาพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทร : 065-5411175
นายพิชิต ศรีดาพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทร : 065-5411175
นางสาวกชกร อัครจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกชกร อัครจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวันชัย ยามะณี
พนักงานขับรถยนต์
นายวันชัย ยามะณี
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองการศึกษา
นายชาญชัย อุส่าห์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายชาญชัย อุส่าห์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวธีรกานต์ ดากาวงค์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0934792598
นางสาวธีรกานต์ ดากาวงค์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0934792598
นางสาวเทียมใจ สายธิไชย
นักวิชาการศึกษา
นางสาวเทียมใจ สายธิไชย
นักวิชาการศึกษา
นางสาวรสสุคนธ์ สันลักษณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรสสุคนธ์ สันลักษณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอดิษร มุงธิสาร
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 098-5185175
นายอดิษร มุงธิสาร
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 098-5185175
นางอัจฉรา ชาเหลา
ครู ศพด.บ้านเซือม
นางอัจฉรา ชาเหลา
ครู ศพด.บ้านเซือม
นางรำภา ฤาชา
ครู ศพด.บ้านเซือม
นางรำภา ฤาชา
ครู ศพด.บ้านเซือม
นางสุจิตตา หัตถสาร
ครู ศพด.บ้านแพงใหญ่
นางสุจิตตา หัตถสาร
ครู ศพด.บ้านแพงใหญ่
นางณัฐทนิษา พลรัตน์
ครู ศพด.บ้านกลางนาโน
นางณัฐทนิษา พลรัตน์
ครู ศพด.บ้านกลางนาโน
นางสาวกัญญาภัทร กิณเรศ
ครู ศพด.บ้านกลางนาโน
นางสาวกัญญาภัทร กิณเรศ
ครู ศพด.บ้านกลางนาโน
นางดวงใจ หิมะคุณ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกลางนาโน
นางดวงใจ หิมะคุณ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกลางนาโน
นางสุดาวดี ศรีหาคลัง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกลางนาโน
นางสุดาวดี ศรีหาคลัง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกลางนาโน
นางสุชีวา ศรีรักษา
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกลางนาโน
นางสุชีวา ศรีรักษา
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกลางนาโน
นางกาญจนา ดวงสุภา
ครู ศพด.บ้านแพงใหญ่
นางกาญจนา ดวงสุภา
ครู ศพด.บ้านแพงใหญ่
นายจีระศักดิ์ งวงคำนาม
ครู ศพด.บ้านเซือม
นายจีระศักดิ์ งวงคำนาม
ครู ศพด.บ้านเซือม
นางวิภารัตน์ เพื่อนใจมี
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านคึม
นางวิภารัตน์ เพื่อนใจมี
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านคึม
นางปราณี ฟองอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านคึม
นางปราณี ฟองอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านคึม
นางชลัดดา สาชนะ
ครู ศพด.บ้านแพงใหญ่
นางชลัดดา สาชนะ
ครู ศพด.บ้านแพงใหญ่
นางบังอร เพื่อนใจมี
ครูอัตราจ้าง ร.ร.อนุบาลเทศบาล
นางบังอร เพื่อนใจมี
ครูอัตราจ้าง ร.ร.อนุบาลเทศบาล
นางสมเพียร อ่อนอำพันธ์
ครูอัตราจ้าง ร.ร.อนุบาลเทศบาล
นางสมเพียร อ่อนอำพันธ์
ครูอัตราจ้าง ร.ร.อนุบาลเทศบาล
นางสาววรินทร จูมลี
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกลางนาโน
นางสาววรินทร จูมลี
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกลางนาโน
นางสาวพิมพ์พิศา คำสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0981724312
นางสาวพิมพ์พิศา คำสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0981724312
account_box ตรวจสอบภายใน
นายสามชัย ชาไมล์
ปลัดเทศบาล
นายสามชัย ชาไมล์
ปลัดเทศบาล
นางสาวภัทรวดี ป้องดู่
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางสาวภัทรวดี ป้องดู่
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
รับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ
รับฟังความคิดเห็น
ร่างเทศบัญญัติ