messager
 
เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
account_box ผู้บริหารเทศบาล
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
นายนิคมรักษ์ ถากงตา
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 065-4902916
นายสมพงค์ หัตถสาร
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 062-1143059
นายรักษ์พล อินทรักษ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 086-2236753
นายสมยศ ผาอินทร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 061-0866431
account_box สภาเทศบาล
นายยงค์หลี ฟองบาลศรี
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 062-4642029
นายอดุล สังขะนิต
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 081-1946892
นายทรงศิลป์ อริยชาติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 087-2375429
นางประนมพร เขื่อนขันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 086-2291016
นายบุญมา เพลิศแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 098-5348770
นายณรงค์ ถวิลคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 062-1684972
นายประพงค์ ผายทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 085-0058460
นายเจริญ ผายวงศ์ษา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 091-8276448
นายสำนาน เพื่อนใจมี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 080-3058173
นายธวัฒชัย จันทร์แดง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 098-1074257
นายทองไสว วังใจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 098-6964458
นายวิลัย ผาอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 085-0293383
account_box หัวหน้าหน่วยงาน
นายสามชัย ชาไมล์
ปลัดเทศบาล
โทร : 0648838816
นางศรีสวรรค์ คำสอน
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0897105022
นางใจแก้ว วงค์วันดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0862387760
นางสาวสกุลดา จันลาวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0885527907
นายธวัชชัย คำทุม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0801797778
นายชาญชัย อุส่าห์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0898631624
account_box สำนักปลัด
นางใจแก้ว วงค์วันดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0862387760
พ.อ.อ.อนุวัฒน์ จูมจันทา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 096-1567123
นายบุญยงค์ ผากงคำ
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 087-6380207
นายชัยณัฐ ผลทวี
นิติกร
โทร : 087-7706050
นายสถาพร กุลภา
นักวิชาการสุขาภิบาล
โทร : 0937844366
นางสาววิภารัก กุลภา
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0807640277
นางสาวเกษจันทร์ นิเทียน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 081-2645929
จ.ส.อ. สุวิทย์ อุทิพย์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 093-3399390
นางขวัญใจ ริยะบุตร
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 087-2263136
นายเฉลิมชัย ก้องเวหา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 095-6512635
นางสาวสุภารัตน์ เขื่อนขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 083-3637171
นายณธายุ ฮองต้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089-8617868
นางสาวภาวดี คุดอุทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089-2569664
นางสาวไอรินทร์ เพื่อนใจมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 096-7545038
นายโสภา ยันนี
คนตกแต่งสวน
โทร : 084-2763490
นายปีดี ผายทอง
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 085-7523162
นายชโรม บุญราช
พนักงานขับรถดับเพลิง
โทร : 063-0197197
นายทวนทอง ผายเมืองฮุง
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
โทร : 095-6626587
นายอิทธิพล ยันนี
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
โทร : 088-3100305
นายชวนชัย นามเสาร์
คนงาน
โทร : 064-2741682
นายอภินันท์ ผาสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 084-6692541
นางสาวเนตรนภา โยธี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 061-1680334
นายอนุวัฒน์ จาดบุญมา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 061-5055084
นายสุวิทย์ ถากงตา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 098-5962589
นายอำพร คำธิศรี
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 092-5767443
นางสาวมณีวรรณ ฝูงที
คนงาน
โทร : 099-3591201
account_box กองคลัง
นางสาวสกุลดา จันลาวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 093-4131174
นางสาวพงษ์นิภา อุปพงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 081-9544303
นางสาวอาทิตยา ไพสีขาว
นักวิชาการเงินและบัญชี
พ.อ.ท.วุฒิพงษ์ จามน้อยพรหม
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0998171729
นางวรรณภา แก่นดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 093-3211405
นางรัศมี บัวพรม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทร : 098-2567344
นางสาวตะวัน เถาโคตรศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 087-2267762
นางสาวพิมพ์ชนก ดีวันชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 095-1859899
นางสาวปรียานุช เถรวงแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 088-6103497
นายขจรยศ ริยะบุตร
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 098-2286756
นายอัคพล เจินทำ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
โทร : 099-5532302
account_box กองช่าง
นายธวัชชัย คำทุม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 080-1829977
นายเอนก แสงจีน
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
โทร : 091-8633175
-ว่าง-
นักจัดการงานช่าง
นางสาวนภัสวรรณ์ ช่วยลือไทย
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 087-1213105
นายธีวรา ผายเงิน
นายช่างโยธา
โทร : 088-7478828
นายฐิติพงศ์ ตุ่ยไชย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 094-3026742
นายจตุรงค์ ฟองอ่อน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 093-1566946
นายพิชิต ศรีดาพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทร : 065-5411175
นางสาวกชกร อัครจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 085-4525593
นายวันชัย ยามะณี
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 084-2315318
นายชูชาติ เพื่อนใจมี
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
โทร : 099-2868276
นายอาทิตย์ ผายเงิน
คนงาน
โทร : 082-6749053
account_box กองการศึกษา
นายชาญชัย อุส่าห์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 089-8631624
นางสาวธีรกานต์ ดากาวงค์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 093-4792598
นางสาวเทียมใจ สายธิไชย
นักวิชาการศึกษา
โทร : 098-0960549
นางสาวรสสุคนธ์ สันลักษณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 082-2185927
นายอดิษร มุงธิสาร
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 098-5185175
นางอัจฉรา ชาเหลา
ครู ศพด.บ้านเซือม
โทร : 087-2221744
นางรำภา ฤาชา
ครู ศพด.บ้านเซือม
โทร : 081-3595910
นางสุจิตตา หัตถสาร
ครู ศพด.บ้านแพงใหญ่
โทร : 093-7387270
นางณัฐทนิษา พลรัตน์
ครู ศพด.บ้านกลางนาโน
โทร : 088-3025435
นางสาวกัญญาภัทร กิณเรศ
ครู ศพด.บ้านกลางนาโน
โทร : 099-4622914
นางดวงใจ หิมะคุณ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด. บ้านกลางนาโน
โทร : 087-0105580
นางสุดาวดี ศรีหาคลัง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด. บ้านกลางนาโน
โทร : 093-5635405
นางสุชีวา ศรีรักษา
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกลางนาโน
โทร : 093-7675767
นางกาญจนา ดวงสุภา
ครู ศพด.บ้านแพงใหญ่
โทร : 086-0604878
นายจีระศักดิ์ งวงคำนาม
ครู ศพด.บ้านเซือม
โทร : 093-6498168
นางวิภารัตน์ เพื่อนใจมี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด. บ้านคึม
โทร : 093-4381482
นางปราณี ฟองอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด. บ้านคึม
โทร : 087-6396303
นางชลัดดา สาชนะ
ครู ศพด.บ้านแพงใหญ่
โทร : 085-0128226
นางบังอร เพื่อนใจมี
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย ร.ร.อนุบาลเทศบาล
โทร : 096-6912268
นางสมเพียร อ่อนอำพันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย ร.ร.อนุบาลเทศบาล
โทร : 098-2435499
นางสาววรินทร จูมลี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด. บ้านกลางนาโน
โทร : 061-1327027
นางสาวพิมพ์พิศา คำสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 098-1724312
นางสาวชลิตา เหง้าน้อย
คนงาน (ปฏิบัติงานแม่บ้าน)
โทร : 065-8171260
account_box ตรวจสอบภายใน
นายสามชัย ชาไมล์
ปลัดเทศบาล
นางสาวภัทรวดี ป้องดู่
นักวิชาการตรวจสอบภายใน