เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลโพนแพง หมู่ 7 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทรศัพท์ 042-169038ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 84
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ประจำปี 2565 [27 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 [10 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [10 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
ลงพื้นที่ประเมิน การดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยคนพิการในเขตตำบลโพนแพง [1 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเปราะบางตามโครงการพัฒนาคุณชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ในเขตตำบลโพนแพง [31 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เทศบาลตำบลโพนแพง [28 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ท่าน เสมอ จำรักษา นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง กล่าวแถลงนโยบาย ต่อ สภาเทศบาลตำบลโพนแพง [11 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพนแพง [22 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมเสริมคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงวัย ปี พ.ศ. 2564 [8 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก [22 สิงหาคม 2563]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 72 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
รับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ
รับฟังความคิดเห็น
ร่างเทศบัญญัติ