เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลโพนแพง หมู่ 7 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทรศัพท์ 042-169038ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 127
account_box ผู้บริหารเทศบาล
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
นายนิคมรักษ์ ถากงตา
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 065-4902916
นายนิคมรักษ์ ถากงตา
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 065-4902916
นายสมพงค์ หัตถสาร
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 062-1143059
นายสมพงค์ หัตถสาร
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 062-1143059
นายรักษ์พล อินทรักษ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 086-2236753
นายรักษ์พล อินทรักษ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 086-2236753
นายสมยศ ผาอินทร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 061-0866431
นายสมยศ ผาอินทร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 061-0866431
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
รับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ
รับฟังความคิดเห็น
ร่างเทศบัญญัติ