เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลโพนแพง หมู่ 7 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทรศัพท์ 042-169038ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 131
account_box หัวหน้าหน่วยงาน
นายสามชัย ชาไมล์
ปลัดเทศบาล
โทร : 0972209708
นายสามชัย ชาไมล์
ปลัดเทศบาล
โทร : 0972209708
นางศรีสวรรค์ คำสอน
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0897105022
นางศรีสวรรค์ คำสอน
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0897105022
นางใจแก้ว วงค์วันดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0862387760
นางใจแก้ว วงค์วันดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร : 0862387760
นางสาวสกุลดา จันลาวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0885527907
นางสาวสกุลดา จันลาวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 0885527907
นายธวัชชัย คำทุม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0801797778
นายธวัชชัย คำทุม
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 0801797778
นายชาญชัย อุส่าห์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0898631624
นายชาญชัย อุส่าห์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร : 0898631624
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
รับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ
รับฟังความคิดเห็น
ร่างเทศบัญญัติ