เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลโพนแพง หมู่ 7 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทรศัพท์ 042-169038ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 77
account_box กองการศึกษา
นายชาญชัย อุส่าห์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายชาญชัย อุส่าห์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวธีรกานต์ ดากาวงค์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0934792598
นางสาวธีรกานต์ ดากาวงค์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0934792598
นางสาวเทียมใจ สายธิไชย
นักวิชาการศึกษา
นางสาวเทียมใจ สายธิไชย
นักวิชาการศึกษา
นางสาวรสสุคนธ์ สันลักษณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรสสุคนธ์ สันลักษณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอดิษร มุงธิสาร
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 098-5185175
นายอดิษร มุงธิสาร
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 098-5185175
นางอัจฉรา ชาเหลา
ครู ศพด.บ้านเซือม
นางอัจฉรา ชาเหลา
ครู ศพด.บ้านเซือม
นางรำภา ฤาชา
ครู ศพด.บ้านเซือม
นางรำภา ฤาชา
ครู ศพด.บ้านเซือม
นางสุจิตตา หัตถสาร
ครู ศพด.บ้านแพงใหญ่
นางสุจิตตา หัตถสาร
ครู ศพด.บ้านแพงใหญ่
นางณัฐทนิษา พลรัตน์
ครู ศพด.บ้านกลางนาโน
นางณัฐทนิษา พลรัตน์
ครู ศพด.บ้านกลางนาโน
นางสาวกัญญาภัทร กิณเรศ
ครู ศพด.บ้านกลางนาโน
นางสาวกัญญาภัทร กิณเรศ
ครู ศพด.บ้านกลางนาโน
นางดวงใจ หิมะคุณ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกลางนาโน
นางดวงใจ หิมะคุณ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกลางนาโน
นางสุดาวดี ศรีหาคลัง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกลางนาโน
นางสุดาวดี ศรีหาคลัง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกลางนาโน
นางสุชีวา ศรีรักษา
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกลางนาโน
นางสุชีวา ศรีรักษา
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกลางนาโน
นางกาญจนา ดวงสุภา
ครู ศพด.บ้านแพงใหญ่
นางกาญจนา ดวงสุภา
ครู ศพด.บ้านแพงใหญ่
นายจีระศักดิ์ งวงคำนาม
ครู ศพด.บ้านเซือม
นายจีระศักดิ์ งวงคำนาม
ครู ศพด.บ้านเซือม
นางวิภารัตน์ เพื่อนใจมี
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านคึม
นางวิภารัตน์ เพื่อนใจมี
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านคึม
นางปราณี ฟองอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านคึม
นางปราณี ฟองอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านคึม
นางชลัดดา สาชนะ
ครู ศพด.บ้านแพงใหญ่
นางชลัดดา สาชนะ
ครู ศพด.บ้านแพงใหญ่
นางบังอร เพื่อนใจมี
ครูอัตราจ้าง ร.ร.อนุบาลเทศบาล
นางบังอร เพื่อนใจมี
ครูอัตราจ้าง ร.ร.อนุบาลเทศบาล
นางสมเพียร อ่อนอำพันธ์
ครูอัตราจ้าง ร.ร.อนุบาลเทศบาล
นางสมเพียร อ่อนอำพันธ์
ครูอัตราจ้าง ร.ร.อนุบาลเทศบาล
นางสาววรินทร จูมลี
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกลางนาโน
นางสาววรินทร จูมลี
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกลางนาโน
นางสาวพิมพ์พิศา คำสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0981724312
นางสาวพิมพ์พิศา คำสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0981724312
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
รับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ
รับฟังความคิดเห็น
ร่างเทศบัญญัติ