เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลโพนแพง หมู่ 7 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทรศัพท์ 042-169038ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 185
account_box กองช่าง
นายธวัชชัย คำทุม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธวัชชัย คำทุม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเอนก แสงจีน
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายเอนก แสงจีน
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นางสาวนภัสวรรณ์ ช่วยลือไทย
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0871213105
นางสาวนภัสวรรณ์ ช่วยลือไทย
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0871213105
นายวสันต์ ฝูงพิลา
นายช่างเขียนแบบ
นายวสันต์ ฝูงพิลา
นายช่างเขียนแบบ
นายธีวรา ผายเงิน
นายช่างโยธา
โทร : 088-7478828
นายธีวรา ผายเงิน
นายช่างโยธา
โทร : 088-7478828
นายฐิติพงศ์ ตุ่ยไชย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายฐิติพงศ์ ตุ่ยไชย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสมชาติ หัตถสาร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสมชาติ หัตถสาร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายพิชิต ศรีดาพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทร : 065-5411175
นายพิชิต ศรีดาพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทร : 065-5411175
นางสาวกชกร อัครจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกชกร อัครจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวันชัย ยามะณี
พนักงานขับรถยนต์
นายวันชัย ยามะณี
พนักงานขับรถยนต์
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
รับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ
รับฟังความคิดเห็น
ร่างเทศบัญญัติ