messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
account_box กองช่าง
นายธวัชชัย คำทุม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 080-1829977
นายเอนก แสงจีน
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
โทร : 091-8633175
-ว่าง-
นักจัดการงานช่าง
นางสาวนภัสวรรณ์ ช่วยลือไทย
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 087-1213105
นายธีวรา ผายเงิน
นายช่างโยธา
โทร : 088-7478828
นายฐิติพงศ์ ตุ่ยไชย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 094-3026742
นายจตุรงค์ ฟองอ่อน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 093-1566946
นายพิชิต ศรีดาพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทร : 065-5411175
นางสาวกชกร อัครจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 085-4525593
นายวันชัย ยามะณี
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 084-2315318
นายชูชาติ เพื่อนใจมี
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
โทร : 099-2868276
นายอาทิตย์ ผายเงิน
คนงาน
โทร : 082-6749053