messager
 
เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 101
เดือนนี้2,038
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)56,171
ทั้งหมด 139,298

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 มีนาคม 2567 ที่บริเวณกองทุนธนาคารขยะบ้านแพงใหญ่ เทศบาลตำบลโพนแพง นายเสมอ จำรักษา นายยกเทศมนตรีตำบลโพนแพง นายนิคมรักษ์ ถากงตา รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง นายสามชัย ชาไมล์ ปลัดเทศบาล นางใจแก้ว วงค์วันดี...
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลโพนแพง ครั้งที่ 26 ประจำปี 2567 โพนแพงเกมส์ ระหว่างวันที่ 1- 3 มีนาคม 2567
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2567
การสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของทุกครัวเรือน (RE-X-RAY)
ขอเชิญเจ้าของสุนัขและแมว ขึ้นทะเบียน และรับวัคซีน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย ณ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
การจัดประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยนายเสมอ จำรักษา นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2566
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line

Line : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโพนแพง


ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปี พ.ศ. 2567 (https://itas.nacc.go.th/go/eit/56vepb)

ประชาสัมพันธ์ เปิดให้บริการผ่านระบบ e -service

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โพนแพง

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
19 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว7233 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567 เรื่อง แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับปรุงใหม่) ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
19 เม.ย. 2567
ที่ สน 0023.6/ว7195 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บฉถ.)
19 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด ที่สน0023.5/ว7229 ลงวันที่19เมษายน2567 เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙)และภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต)ประจำเดือนมีนาคม๒๕๖๗
18 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด ที่สน0023.5/7127ลงวันที่18เมษายน2567เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่๓ (เดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๗)
18 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด ที่ สน0023.5/7122 ลงวันที่ 18เมษายน2567 เรื่องแจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
18 เม.ย. 2567
ที่ สน 0023.6/ว7140 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านระบาดวิทยาพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยาและป้องกันควบคุมโรค


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ