เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 2325
เดือนนี้6,541
ทั้งหมด23,842

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้การเพาะเห็ด (การเพาะเห็ดขอนขาว) ประจำปี 2566
การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโพนแพง ร่วมรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
กิจกรรม ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)ของผู้บริหาร ประจำปี พ.ศ. 2566
การประชุมเชิงปฏิับติการเพื่อจัดทำแผนผู้สูงงอายุตำบลและการงนามบันทึกข้อตกงวามร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2565
ประชุมคณะติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิธีรับมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2565 ในระดับ AA
กิจกรรม kick off รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน ตามโครงการอบรมการทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปี 2566
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ยกเลิกและแก้ไขประกาศการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview194

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line

Line : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโพนแพง


ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปี พ.ศ. 2566


บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โพนแพง

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
30 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน. 0023.6/ 353ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 เรื่อง ตอบข้อหารือจังหวัดสุพรรณบุรีในประเด็นตามที่มีประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30 มี.ค. 2566
ที่ สน 0023.6/5978 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
30 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๖๐๐๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง เลื่อนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักษภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รุ่นที่ ๔ ไปรวมกับรุ่นที่ ๓
30 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/6016 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137
30 มี.ค. 2566
ที่ สน 0023.6/ว 145 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี พ.ศ. 2566 สืบสานงานอนุรักษ์ โฮมฮัก รักษ์ทรัพ
30 มี.ค. 2566
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๖๐๕๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
28/03/2566
28/03/2566
ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย
ตบ.
28/03/2566
28/03/2566
การตรวจสอบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
28/03/2566
28/03/2566
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กสธ.
27/03/2566
28/03/2566
ปัญหาอุปสรรคหลังการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กพส.
28/03/2566
28/03/2566
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กพส.
27/03/2566
28/03/2566
ขอแจ้งข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาของ นายบุญมี สุระโคตร
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ