เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลโพนแพง หมู่ 7 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทรศัพท์ 042-169038ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 157
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้Iขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file รัฐธรรมนูญ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file ระเบียบพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223 |
insert_drive_file ระเบียบ มท. เบิกจ่ายเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212 |
insert_drive_file ระเบียบ มท. ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
insert_drive_file ระเบียบ มท ว่าด้วยการใช้ รักษารถราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216 |
insert_drive_file พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file พ.ร.บ. เทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212 |
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
รับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ
รับฟังความคิดเห็น
ร่างเทศบัญญัติ