เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่าย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้Iขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
insert_drive_file คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
insert_drive_file รัฐธรรมนูญ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
insert_drive_file ระเบียบพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
insert_drive_file ระเบียบ มท. เบิกจ่ายเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
insert_drive_file ระเบียบ มท. ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file ระเบียบ มท ว่าด้วยการใช้ รักษารถราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
insert_drive_file พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
insert_drive_file พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file พ.ร.บ. เทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
insert_drive_file พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1